Nr. 35        MARKNADSPREDIKAN I PAJALA 1856

 

De friska behöver ingen läkare, utan de sjuka.

 

Så svarade Jesus till några fariséer som misstyckte att Jesus hade gått in i en publikans eller tullmans hus för att äta middag med honom. Då fariséerna såg, att Jesus hade vänligt umgänge med tullmannen som var av dålig människosort och av ett lågt släkte, gick detta på deras ära så att de måste fråga Jesu lärjungar: "Varför äter er Mästare tillsammans med publikaner och syndare?" Det vill säga: "Det passar inte för dig att äta med så dåliga människor som är tulltjuvar och stora syndare. Det skulle passa bättre att du åt med oss som är dygdiga och syndfria människor."

Men Guds Son kan inte äta med fariséer, för han har kommit till världen endast för syndares skull. Guds Son har inte kommit för att kalla rättfärdiga, utan syndare, därför att de skulle göra bättring. Hellre äter han med publikaner och syndare, eftersom de måste älska honom då han är så ödmjuk att han äter med så dåliga människor.

Men fariséerna har inga synder. Guds Son har inte kunnat göra något gott för dem, för vilket de skulle älska honom. Eftersom endast den som har fått mycket synder förlåtna älskar mycket. Men Guds Son har inte kunnat förlåta fariséerna en enda synd. Därför har de inte heller någon kärlek till honom, fast fariséerna själva tror att de är Jesu bästa vänner. De kräver att Jesus skall äta och dricka med dem.

Men hur kan Guds Son äta med fariséerna som är hederliga, dygdiga och syndfria människor? Guds Son har ingenting med dem att göra, för de är friska och behöver ingen läkare. Men blinda stackare, halta, lemmalytta, spetälska och andligt fattiga behöver läkare. De är de sjuka till vilkas hjälp Guds Son har kommit.

På fariséernas kalas finns inga sjuka. Där finns blott friska människor som har god aptit och stor mage som inrymmer massor av läcker mat. De orkar prata väl och tjäna sin ändtarm samt dricka rom, punsch och brännvin. På fariséernas kalas finns nådiga brännvinspatroner som bjuder de törstiga på rinnande djävulsträck och tröstar djävulens korsbärare, så att de lätt kan bära djävulens kors och glädja sig i den onde anden. När den ondes ande fyller hjärtat, då kan djävulens trälar lätt bära djävulens kors.

På fariséernas kalas finns även kristliga mjölhandlare som genom överpris hjälper sin medmänniska för kroppen. Dylika kristliga mjölhandlare bevisar sin kärlek till medmänniskan genom att ta dess högre pris för sin vara ju större nöd medmänniskan har. Självklart önskar dessa kristliga mjölhandlare att de på domedagen får höra Domaren uttala dessa ord: "Kära kristna. Jag var hungrig och ni gav mig föda. Jag var törstig och ni gav mig dryck. Jag var naken och ni gav mig kläder. Jag var sjuk och fången, och ni kom och hjälpte mig."

På fariséernas kalas finns även andliga kvackare som botar samvetssår med sorglöshetens plåster. Och sådana sjuka som har fått sorglöshetens plåster av andliga kvackare bryr sig inte om att uppsöka den stora Israels Läkare, eftersom de blivit friska genom sorglöshetens plåster och behöver ingen läkare.

På fariséernas kalas finns även måttliga supare. Där finns även dygdiga horbockar och horor. Där finns också andäktiga bedjare som tillber sin fader med namnet: "Abba, käre djävul." Där finns även trogna kortspelare som troget arbetar för djävulens ära. De har redan för länge sedan gjort bot och de måste ofta vaka fram till midnatten, och ibland fram till morgonen, för att nådatiden skulle gå fortare. De har för länge sedan gjort bot, och behöver sålunda inte ha någon omsorg för sin egen eller medmänniskans själ. Sålunda är det inget under, att de måste fundera, hur de bäst kunde bortspilla nådatiden.

Kortspel är visst ett lätt jobb, varigenom dessa djävulens trogna arbetskarlar bäst kan bortspilla nådatiden fram till dess att djävulen kommer och hämtar dem. Och jag får i enlighet med Guds ord trösta er därigenom, ni djävulens trogna arbetskarlar, att djävulen snart skall komma och hämta er härifrån. Och han skall betala en rejäl lön för er stora möda. Jag tror att djävulen har så stor kärlek till er, att han själv vill slå brinnande kort med er i den eviga boningen där ni i evighet får njuta av alla djävlars vänliga sällskap, så som ni i nådatiden har varit i god sämja med dem.

Belasta er dock inte med någon falsk sorg, fast ni tycker att nådatiden ser ut att bli alltför lång, för nog skall djävulen snart komma och hämta er härifrån. Var blott lika trogna mot honom som hittills, så får ni vara övertygade därom, att nog är djävulen lika trogen, för han har en eldig kärlek till er. På fariséernas kalas finns även spelman och dansare som spelar och dansar djävulen till ära. Och alla dessa nämnda är friska människor som inte behöver läkare.

Om dessa skall vi denna nådestund genom Guds nåd ytterligare tala. Men först vill vi be den stora Israels Läkare för de få, som har blivit sjuka, för att han måtte binda deras sår och bota deras sjukdomar. Herre Jesus, öppna alla blinda stackares ögon och de dövas öron, frigör de stummas tungor från djävulens bojor! Släpp o, Herre Jesus, alla otrons fångar i frihet. Trösta de botfärdiga och bedrövade själarna. Fyll deras hjärtan med den Helige Ande, och låt deras tunga brista ut till tacksägelse! Rena de spetälska, bota de halta stackares ben, för att de måtte kunna vandra på den smala vägen! Låt ditt evangelium bli förkunnat intill världens ände till alla fattiga, och hör de bedrövades och i tvivel nedtrycktas suckan. Fader vår o.s.v.

 

Evangelium: Matteus 11: 2–10

Med ledning av det upplästa evangeliet vill vi denna stund genom Guds nåd betrakta ett slags friska människor som inte behöver någon läkare. Men håll er nu tysta, alla blinda stackare, alla halta, alla döva, spetälska och alla fattiga. Håll er tysta, för att deras andakt inte må bli förstörd. De friska kan inte tåla, att de blinda, halta, döva, spetälska och alla tiggare ropar: "Jesus, Davids Son, förbarma dig över oss!" Det tål de friska inte höra, att de sjuka ropar den stora  Israels Läkare till hjälp. De tål ju inte ens att någon av spetälska renad människa skulle komma och lovprisa Gud med hög röst. Inte tål de ens att höra, att Jesu lärjungar ropar Hosianna, Davids Son, då härlighetens Konung kommer till dem.

De friska fattar inte att det finns några sjuka som ropar efter hjälp av den stora Israels Läkare, eller att någon renad själ får viljan och kraften att lovprisa Gud med hög röst. Alla friska fariséer förargas också då nådens barn i templet ropar Hosianna, Davids Son. fariséerna tänker att alla skall hålla sig tysta i kyrkan och ingen får förstöra den andres andakt. Men hur kan nådens barn hålla sig tysta då de ser att härlighetens Herre, Sions Konung, kommer till dem?

Jag tänker att de måste ropa rent av glädje, och gråta av kärlek, då Sions Konung vill vara så ödmjuk att han kommer till dem. Fast det inte passar för dem att sitta i kyrkan bland fariséerna, så tänker jag likväl, att de till och med i farstun ser Sions Konung snarare än fariséerna. Och sedan måste de rent av tvång ropa av glädje, då de ser att Sions Konung kommer nu till dem. Men alla fariséer i kyrkan förargas på detta rop. Det låter illa i deras öron. När nådens barn med hög röst ropar Hosianna, Davids Son, då säger fariséerna: "Vad är detta för kattmusik?" Men vad är det för ett tjutande som fariséerna får höra i helvetet? Där får fariséerna ropa tillsammans med helvetets varg.

Dessa fariséer, som inte tål att höra nådebarnens rop, är de friska som inte behöver läkare. Inte behöver nådiga brännvinspatroner någon läkare. Inte behöver ett slags mjölhandlare någon läkare. Inte behöver andliga kvackare någon läkare. De är läkare själva och de tål inte att någon kommer och förmanar dem att göra bättring. Inte behöver de som håller kalas, någon läkare. Inte behöver läckerhetsätare någon läkare. Inte behöver måttliga supare någon läkare. Inte behöver trogna kortspelare någon läkare. Inte behöver dygdiga horbockar och horor någon läkare. Inte behöver glada spelmän och dansare någon läkare.

Alla dessa nämnda är friska människor. De har aldrig blivit så blinda att de skulle behöva köpa ögonsalva åt sig. I förnuftsljuset ser de himlavägen väl. Alltså ser vi, att Paulus har ljugit, då han skriver, att den naturliga människan inte fattar Guds Andes verk, för hon anser det för dårskap, eftersom hon inte kan fatta dem, för de bedöms andligt. Men nog ser fariséerna himlavägen i förnuftets ljus. De behöver ingen ledsagare, för djävulen leder dem på förtappelsens breda väg som är mycket lättare och bekvämare än korsets väg, som alla kristna måste vandra på. Den breda vägen är för kött och blod trevligare än den smala vägen som är tung och mödosam för kött och blod. Och det är inte många vandrare på den vägen.

Men på den breda vägen har man en otalig skara medvandrare. Där löper djävulens namns utropare i kapp till helvetet. Där sitter herrar och halvherrar i präktiga slädar och far med väldig fart till helvetet. Där åker nådiga brännvinspatroner och krögare till helvetet. Där åker kristliga mjölhandlare, som tar överpriser, till helvetet. Där åker sorglösa präster och visar för det blinda folket vägen till helvetet. Där åker barmhärtiga kalashållare till helvetet. Där åker läckerhetsätare och måttliga supare till helvetet. Där åker trogna kortspelare till helvetet. Där åker glada spelmän och dansare till helvetet. Där åker fariséer och skriftlärda till helvetet. Där åker alla världens vänner till helvetet, för Paulus skriver att världens vänskap är fiendskap emot Gud. Och Frälsaren säger: "Ve er, då alla människor prisar er, för ni har fått er lön."

Dessa friska människor har aldrig blivit döva. Fast de inte kan höra Guds röst i ordet och samvetet, har de dock öronen öppna för världens rop. Nog hör de likväl vad världen ropar åt dem: "Kom hit i sidenkläder och dansa på rosor!" Kom hit och bedriv hor med djävlar!" Nog hör de, då djävlarna viskar i deras öron: "Kära Jesu vänner! Bedriv hor med oss! Inte anser Gud det för något ont, att du bedriver hor med oss, om du blott tror och välsignar dig då du lägger dig. Nog är det tillräckligt att du ibland läser Guds ord och går i kyrkan och till Herrens nattvard, en eller två gånger om året. Om du dessutom är flitig att läsa och flitigt går i kyrkan och deltar i Herrens nattvard, så är allt i sin bästa ordning. Då blir du säkert salig."

Så predikar alla djävlar. Och så tror alla djävulens trälar. Dessa friska människor har aldrig blivit halta. De har ännu så friska ben, att de orkar dansa då djävlarna spelar. Inte har dessa friska människor någonsin blivit spetälska. De är helt rena. De har guldhjärta på bröstet. Och med sorglöshetens plåster botar de alla samvetssår. Inte har dessa friska människor ännu blivit fattiga, så att de skulle behöva tigga om nåd. De har inte gjort orätt mot någon människa. De har inte ens gjort orätt då de stjäl tull. De säger: "Detta är ingen stöld. Det är överhetens fel som har stiftat en så sträng lag, att vi inte får ta så stor vinst av våra produkter som vi vill. Är det vårt fel att överheten har stiftat en så sträng lag?"

På det viset skjuter fariséerna sina uppsåtliga verksynder på andra människor. Men fariséerna gör inga andra synder än svaghetssynder. När de stjäl tull så är det en svaghetssynd. När de spelar kort, så är det en svaghetssynd. När de begår hor, så är det en svaghetssynd. När de tar överpris, så är det en svaghetssynd. När de roar sig på fåfänglighetens marknad, så är det en svaghetssynd. Fast fariséerna uppenbarligen lever i allehanda världslig fåfänga, köttsliga begärelser, ögonens begär och livets vällust, så gör de likväl blott svaghetssynder. På det viset kan fariséerna skratta när de borde gråta.

Men ve er som nu skrattar, för ni måste en gång gråta! Ni måste en gång se, vem ni har stungit, när denna dyrbara nådatid tar slut och det oskyldiga Guds Lamms blod som ni har förtrampat under era fötter börjar bränna era samveten, om ni inte i nådatiden börjar ropa till Gud med så hög röst att ropet hörs från helvetets djup ända till himlen. Annars skall ni en gång höra dessa förskräckliga ord av den rättfärdige Domaren vars vrede ni har dragit på er: "Gå bort från mig, ni förbannade, i den eld som är beredd för djävulen och hans änglar." Där får ni dansa med djävlar. Där får ni bada i eldsjön, där era maskar inte skall dö och er eld aldrig skall utsläckas. Men om här skulle finnas några få själar som behöver läkare, så må de gå till den stora Israels Läkare som botar allehanda sjukdomar, så som han i dagens evangelium vittnar om sig själv, att genom honom får de blinda sin syn och de halta går, de spetälska blir renade, de döva hör, de döda väcks upp och åt de fattiga predikas evangelium. Ni sjuka, som har funnit hjälp hos den stora Israels Läkare och fått tvätta er i Lammets blod! Kom ihåg att det är en dyrbar nåd som ni fått del av. Lova Gud tillsammans med den spetälske mannen som renades! Lova Gud med hög röst för denna oförtjänta nåd, att ni fått tvätta er rena i Lammets blod. Och så som Jesus har lovat, får ni genom tron varje dag hålla nattvard med honom. Genom tron får ni varje dag äta och dricka med honom. Och i härlighetens rike får ni fira Herrens stora nattvard med honom. Där får ni dansa på himlens guldgolv då Lammets bröllop börjar. Där får ni sjunga den nya psalmen på Sions berg och prisa det slaktade Lammet alltid och för evigt. Amen.

 

Kopia / Herman Kitkijoki 1875/ Helsingfors Universitetsbibliotek /

Puhtaat Saarnat s. 775