Nr 57 17 SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET 1859

 

När du blir bjuden av någon till bröllop, så sätt dig på den nedersta platsen, så att den som bjudit dig skulle komma och säga till dig: "Min vän, stig högre upp." Då skall du få äran bland dem som sitter vid måltiden tillsammans med dig. Luk. 14: 8 - 10

 

Dessa ord är skrivna i dagens evangelium. Frälsaren sade dessa ord till fariséerna som för världens ära valde de främsta platserna. Denna världens ära finns ännu hos herrarna. Men somliga har en falsk ödmjukhet, så att de med avsikt sätter sig på den lägsta platsen vid måltiden och andra uppmanar honom att ta emot en större heder och sätta sig högre upp. Vi kan inte tro att Frälsaren med dessa ord har uppmanat fariséerna till naturlig ödmjukhet, utan därunder finns något annat som utan tvivel hör till kristendomen. Detta har nämligen samband med saken som Frälsaren förebrådde sina lärjungar för medan de tvistade sinsemellan om vem som skulle vara den störste. Fast de då tvistade om vem som skulle bli den främste i Messias rike, har man dock efteråt sett, att den bäste kristnes ära först började ansätta de kristna i församlingen i Korint.

Och ännu mer började denna bäste kristnes ära ansätta ledarna när förföljelserna upphörde. Då blev det åter tvist mellan lärjungarna om vem som skulle vara den främste. Men denna fåfänga bäste kristnes ära verkade då så mycket att påven kunde bli den bäste kristne. Och då han blev den bäste kristne, kastade han de kristna till helvetet och ställde sig själv på locket. Denna bäste kristnes ära är ännu större än världens ära, ty när egenrättfärdigheten blir kristen, så blir han förskräcklig. Då kastar han alla kristna i kitteln och ställer sig själv på locket.

Även i denna kristendom har funnits några som har försökt vinna den bäste kristnes ära, fast de kristna inte har gett honom den äran. Och sådana har i andlig mening satt sig på främsta platsen, fast husvärden inte har satt dem på den platsen. Dem gäller detta Frälsarens ord: "När du har blivit bjuden till bröllop, så sätt dig inte på den främsta platsen utan på den nedersta, för att den som har bjudit dig skulle komma och säga till dig: "Min vän, stig högre upp." Det betyder: Om Gud ger dig den bäste kristnes ära, så stig då högre upp, men om djävulen ger dig den bäste kristnes ära, så kommer slutligen värden och säger: "Ge platsen åt denne!" Och då får du med skam stiga längre ned.

Jag tror att ingen kristen mer går och sätter sig främst, så länge de kristna har självkännedom. Men om någon tappar självkännedomen, så upphöjer djävulen en sådan till den bäste kristne. De kristna tror inte att de är de bästa kristna, så länge den onde inte får upphöja dem efter deras egen inbillning. Så länge den onde frestar och plågar dem börjar han inte upphöja dem, ty han berövar somliga all tro och allt hopp, så att de inte kan tro att Gud är dem nådig. Men då kommer den store Aftonmåltidsvärden som har bjudit dem och säger: "Min vän, stig högre upp!" Stå upp från din otro och ta emot nåd av nåd, på hur dålig plats du än sitter. Stig högre upp, säger den som har inbjudit dig till den stora aftonmåltiden och det himmelska bröllopet som hålls på Sions berg och i det nya Jerusalem. Stå upp från din otro! Och simma inte längre i otrons böljor, du svalunge som inte är flygfärdig. Stig högre upp, hur än egenrättfärdigheten predikar genom förnuftet, att du inte är värdig att sitta på den främsta platsen vid den stora aftonmåltiden och på Lammets bröllop. Stå upp och sätt dig på en högre plats, du som världen och egenrättfärdigheten har kastat i helvetet . Du är i himlen när du är i helvetet, om du blott tror! Men om du inte tror, så förblir du i helvetet.

Sätt er nu högre upp, alla botfärdiga, bedrövade, betungade och till helvetet nedtryckta. Sätt er längre fram och var inte så blyga, ni föräldralösa barn , då den store Husfadern har inbjudit er till den stora aftonmåltiden och det himmelska bröllopet. Sätt er nu högre upp, ni av Satan dömda otrons fångar. Sätt er högre upp och ät vad ni får, fett och märg , vin och mjölk på Sions berg där Lammets bröllop firas. Ty kanhända skall de dagar komma, då ni måste fasta för er otros skull. Men vi ber den store Aftonmåltidsvärden, att ni snart skall få sitta till bords med Abraham, Isak och Jakob kring ett gyllene bord i himmelriket och äta himlens bröd. Hör du store Aftonmåltidsvärd de botfärdigas och tvivlandes suckan, då de suckar till dig med ödmjukt, botfärdigt och förkrossat hjärta. Förbarma dig över dem. Led dem från den nedersta platsen för att sitta högre upp. Fader vår o.s.v.

 

Evangelium Luk. 14: 7 - 11

Med ledning av det heliga evangeliet skall vi genom Guds nåd betrakta, vilka som sitter nederst och vilka som sitter på de främsta platserna vid den stora aftonmåltiden. 1. Vem sitter på den främsta platsen? 2. Vem sitter på den nedersta platsen? Den som själv väljer den främsta platsen måste med skam gå och sitta lägre ned. Och den som sitter på den nedersta platsen får höra dessa ord av värden: "Stig högre upp." Och så får han äran bland alla dem som sitter vid måltiden tillsammans med honom.

Första betraktelsen: Vem sätter sig på den främsta platsen? Såsom fariséerna vanligen väljer åt sig de främsta platserna, när de blir bjudna till bröllop, så har även några kristna valt eller själva tagit de främsta platserna i himmelriket, fast inte alla som önskat sig det, har uppnått detta höga ämbete eller denna ära. Sebedeus söner var de första som ville sitta främst i himmelriket , då deras moder bad Frälsaren, att hennes söner skulle få sitta den ene på hans högra, den andre på hans vänstra sida i hans rike. Men de andra lärjungarna blev avundsjuka, då de hörde vad Sebedeus söners moder begärde. Gumman hade inte så låga tankar om sig och sina söner som David, som ville vara dörrvakt i Herrens hus. Han ville vara kyrkstöt för att få väcka dem som kämpar med sömnen. Men i denna tid duger inte många till dörrvakt och kyrkstöt i Guds församling, där de visa ligger tillsammans med de fåvitska. Och de visa ruskar inte om de fåvitska, så att de skulle vakna och köpa olja innan Brudgummen kommer och hämtar sin utvalda brud till evigt bröllop.

Men vi räknar inte med de sorglösa som aldrig har kommit in i bröllopssalen, fast de har blivit inbjudna. De sitter främst på den store världsfurstens bröllop och får där tillägna sig den bästa djävulens ära, när den store världsfursten börjar fira bröllop. Somliga sorglösa och fallna står nu som vaktstolpar vid helvetets port och försöker lägga hinder i vägen för att ingen kristen skulle kunna träda in i himlens bröllopssal. Men vi talar nu om sådana som verkligen har kommit till Lammets bröllop och där börjar söka de bästa platserna åt sig och inte vill vara nöjda med att få vara dörrvakt och kyrkstöt i himmelriket.

Petrus hade himmelrikets nycklar, men Johannes låg vid Frälsarens bröst vid Herrens nattvard. Vill du med Johannes ligga i Jesu famn, så måste du vara lik Johannes. Men vill du vara dörrvakt i Herrens hus, måste du vara lik Petrus på pingstdagen, som släppte in somliga och utestängde sorglösa och nådetjuvar från himlen. Inte har himmelrikets nycklar någon verkan i den bäste kristnes hand. Påven anser sig vara den bäste kristne och kastar de kristna i helvetet och står själv på locket. Men inte förmådde han hålla Luther i helvetet, fast han uteslöt honom från himlen och himmelriket, ty påven har falska nycklar. Och den bäste kristne har ännu falska nycklar i sin hand. Därför kom Herren och sade till påven: "Min vän, ge plats åt denne man." Ty genom Luthers lära fick hela världen se att påven inte har varit den bäste kristne, fast han själv höll sig för att vara sådan. Så har det skett även här, att de som ansett sig vara de bästa kristna har blivit de sämsta och slutligen fallit ned i smutspölen. Men det är inte lärans fel, utan det har varit avsaknad av självkännedom genom vilken den onde har fått upphöja dem till bästa kristna. Då de inte höll sig på den nedersta platsen har de nu med skam måst sätta sig lägre ned .

Andra betraktelsen. Vem sitter på den nedersta platsen? De sorglösa säger: "Vi säger oss inte vara bättre än vi är." De tror även att de sitter på nedersta platsen, och menar att Gud slutligen skall upphöja dem. Men man har nu sett att de döende måste döma sig själva till helvetet i synnerhet då de håller på att lämna världen som de älskar. Och denna samvetsdom torde inte ändras på andra sidan om graven. Då står de vid helvetets port, vilket de även själva känner med stor fruktan, då de å andra sidan känner att himlens dörr är stängd, fast de förut har sagt att den står öppen. Men de sitter på nedersta platsen, vilka har kommit i samma tillstånd som lärjungarna på påskdagen, då all tro och allt hopp var ute, så att de måste sjunka ned i helvetet eller vända sitt hopp dit. Då kom Jesus och bad dem att stiga högre upp, när han blåste på dem och sade: "Tag emot den Helige Ande. För vilka ni förlåter deras synder, dem är de förlåtna, och för vilka ni binder synderna, dem är de bundna."

Säkert minns de kristna tiden, då de satt på den nedersta platsen och jämrade sig i samvetskval och ropade med hög röst: "Min Gud, varför har du övergivit mig!" Då kom Husfadern som hade inbjudit er till bröllop och sade: "Min vän, stig högre upp", och de stod upp och genom Jesu nåd och hans uppståndelse satte de sig högre upp. Men Gud är inte skyldig därtill, om somliga genom falsk ovärdighetskänsla har hamnat i otro. Gud är inte heller skyldig därtill, att somliga faller ned från himlen och går till världen och med världen till helvetet. Men det är inte den riktiga otron, då man säger: "Jag har ingen tro," och ändå är nöjd med detta tillstånd. Det är det samma som om man sade: "Jag är varken i himlen eller i helvetet utan mitt emellan och där har jag det trevligt." Man har inte lust att gå till himlen, inte heller till helvetet, men mittemellan trivs man bäst. Där har man inte så stor glädje som i himlen, inte heller så stort kval som i helvetet, men någorlunda lagomt. Men dessvärre har Luther tagit bort denna halvhimmel och detta halvhelvete och sagt: "Himmel eller helvete, ingen tredje plats finns." Om du inte genom tron är i himlen, så är du i helvetet. Där mitt emellan himmel och helvete svävar nu de som tjänar två herrar.

Jag fruktar att deras egen tyngd drar dem ned till helvetet , även om Guds Ande skulle dra uppåt lika mycket som den ondes ande drar nedåt. Den egna tyngden kommer av jordens dragningskraft. Världen drar otrons fångar så starkt, att de måste sjunka. Inte hålls de länge i mellanrummet mellan himmel och helvete. Om du vore på den nedersta platsen i jordens mittpunkt så skulle den egna tyngden upphöra och det vore uppåt mot alla håll. Så har den som är på den nedersta platsen, uppåt åt alla håll, då han har sjunkit så djupt att man inte kan sjunka djupare. När han befinner sig i jordens mittpunkt och all djuphet har försvunnit, då leder det uppåt åt alla håll. Om han ropar från djupet till höjden som David, så hör Herren hans böner och drar honom så högt upp att jorden syns långt borta som ett litet klot.

Minns ni inte den tid, då vingarna hade vuxit ut på er, ni svalungar, hur ni då flög högt upp i nådens luft , så att jorden lämnades under er som ett litet klot? Eller har ni redan nu mist flygförmågan? Började ni redan dyka, då ni inte längre orkade flyga? Dyk, dyk, ni svalungar som inte kan flyga. Hur länge ni än må dyka i otrons böljor kan ni inte alltför länge hålla era huvuden under vattnet och hålla andan förrän ni måste komma upp för att andas. Men dyk, dyk, ni svalungar som inte kan flyga. Ni kan inte fly för ert liv förrän era vingar växer. Då får ni flyga till värmen på andra sidan jorden, där solen skiner rätt över huvudet. Då lämnas denna jord som ett litet klot och alla små fåglar får då sjunga och kvittra på det levande vinträdets grenar. De får sjunga lov åt den store Skaparen som gett dem livet. Och trötta vandringsmän mot evigheten lyssnar gärna hur vackert de sjunger den nya psalmen till Gud och Lammet på Sions berg tillsammans med änglarna och alla återlösta själar som redan lyckligt kommit över dödsfloden.

Och där väntar kristna bröder och systrar på er och vår ankomst, och alla himlens änglar väntar på er, ni dyrt återlösta själar. Snart får Guds barn sitta med Abraham, Isak och Jakob i himmelriket. Amen.

 

Handskriftskopior. 1. / FKHS Kollerska samlingen / Nationalarkivet Helsingfors / 2. P. Raittilas arkiv / Uleåborgs landsarkiv /

UP / P 1134 / SW 445 / B 282