Puhtaat Saarnat 1, numero 34.

 

LASKIAISSUNNUNTAINA 1856.

 

Pyhä Paavali kirjoittaa, että luonnollinen ihminen ei ymmärrä niitä, kuin Jumalan Hengen ovat, ja toisessa paikassa kirjoittaa hän: “Jos meidän evankeliumimme on peitetty, niin hän on niiltä peitetty, jotka kadotetaan”, josta siis ymmärretään, että hengelliset asiat ovat luonnolliselta ihmiseltä peitetyt. Jos vielä muutamat kirjanoppineet ja Raamatun miehet freistaisit koota pääkalloon muutampia Raamatun paikkoja, ei he kuitenkaan tunne Jumalan vanhurskautta. Niistä kirjoittaa Paavali eri paikassa, että he ovat aina oppivaiset, mutta ei koskaan totuuden tuntoon tulevaiset.

Kuinka tyhmä yksi luonnollinen ihminen on ymmärtämään niitä hengellisiä asioita, osotetaan myös tämän päivän evankeliumissa. Koska Vapahtaja rupeis puhumaan opetuslapsillensa kärsimisestänsä ja kuolemastansa, niin oli tämä puhet peitetty, ja ei he ymmärtäneet siitä mitään. Opetuslapset olit jo monta ajastaikaa käyneet Jesuksen koulussa, mutta kuitenkin olit he ymmärryksen puolesta niin sokeat, ettei he vielä ymmärtäneet mitään kristillisyyden pääkappaleista.

Kuitenkin sanovat tämän aikaiset fariseukset: “Kyllä me näemme itse kirjasta.” Mitäs te näette kirjasta, fariseukset? Joo, sitä te näette kirjasta, että Nazarenus on kansan häiritsijä; että kristityt ovat villihenget. Sitäkös te näette kirjasta? Ei ole yksikään kirja, vaikka kuinka pieni olis, joka ei tuomitse suruttomia helvettiin. Almanakka on melkein pieni kirja, eikä siinä ole monta Jumalan sanaa, mutta vielä netkin sanat tuomitsevat suruttomia, sillä siinä puhuu luonnollinen tohtori niistä ruumiin ja sielun vioista, jotka tulevat juopumuksesta. Mutta ei surutoin ihminen usko, mitä taitavimmat lääkärit todistavat, vaan he sanovat: “Ei tohtorit ole jumalat. Ei ne ymmärrä paremmin kuin met, mikä ruumiille terveellinen on.” Niin se tulee todeksi, mitä Vapahtaja sanoi juudalaisille: “Jos minä maallisia teille sanoisin, ja ette usko, kuinka te uskoisitte, jos minä taivaallisia teille sanoisin?”

Luonnollinen ihminen on niin sokia hengellisissä asioissa, ettei hän näe kahta sormea eteensä. Mutta kyllä hän sen tähden luulee näkevänsä kauvas, sillä fariseukset sanoit Vapahtajalle: “Olemmeko me sokiat?” Niin sanovat kaikki fariseukset; ja vielä tyhmät talonpojat, jotka ovat niin kuin vastasyntyneet nautahärän vasikat, kehtaavat tingata niitten kanssa, jotka ovat enemmän koetelleet sekä maallisissa että hengellisissä asioissa. Niillä on semmoinen koulumestari helvetissä, joka antaa heille semmoisen ylösvalaistuksen, että vuotava pirun paska on terveellinen sekä ruumiille että sielulle. He tulevat sen kautta viisaaksi, rikkaaksi, iloiseksi ja autuaaksi. He tulevat pirun paskassa voimalliseksi, rakkaaksi ja jumaliseksi. Ja koska he ovat siinä höyryssä, joka nousee pohjattomuuden pirtistä, saavat he myös armonmerkkiä nähdä erinomattain huoran perseessä.

Katso, nämät nyt ovat parhaat kristityt, jotka juovat ja kiroovat ja tappelevat markkinan aikana, ja sitte näkevät armon merkkiä, ei ainoastans pirun perseessä, jonka he siellä nuolevat, mutta myös huoran perseessä näkevät he armon merkkiä. Koska semmoiset miehet tulevat täällä jo vaivaiseksi ja traasuperkeleeksi, sanovat he: “Jumala teki meitä köyhäksi. Ei meille ole parempi onni Jumalalta suotu.” Näin tulee Jumala pilkatuksi ja häväistyksi mailman sokialta joukolta. Ei niillä raukoilla ole sen verran ymmärrystä, että laittaisit itsellensä maallista elatusta, vaikka he ovat saaneet Jumalalta terveen ruumiin ja sielun. Kuinka he sitte ymmärtäisit niitä hengellisiä asioita, koska he maallisia ei ymmärrä käyttää sen verran, että he tulisit ominensa aikaan.

Meidän pitää evankeliumin johdatuksesta puhuman laviammalta sekä maallisesta että hengellisestä sokeudesta, koska me olemma ensinnä huutaneet Jesuksen Nazarenuksen perään, joka tästä on sivuti menemässä, että hän pysääntyis vähän aikaa ja aukaisis sokian raukan silmät, joka istuu tien vieressä ja huutaa: “Jesus, Davidin poika! Armahda minun päälleni, että minä saisin näköni!” Kyllä on moni sokia raukka istumassa tien vieressä ja huutamassa, vaikka surutoin väki toruu häntä vaikenemaan. Mutta enempi on niitä, jotka ei huuda ollenkaan, vaikka he kuulevat, että Jesus Nazarenus sivuti menee.

Ja kukas tiesi, kuinka kauvan Jesus Nazarenus on kuuluvissa. Kukas tiesi hän on jo niin kauvas mennyt, ettei hän kuule enää, kuinka sokia raukka huutaa. Sillä muutamat sokiat raukat kuulevat kyllä humun siitä väestä, joka kurkistelemisen tähden juovattaa Jesusta Nazarenusta, mutta ei ne sen tähden huuda. Ja muutamat kuulevat kyllä, että Jesus Nazarenus on sivuti menemässä, mutta ei netkään sokiat raukat huuda, ennen kuin Jesus on niin kauvas mennyt, ettei hän kuule enää heidän surkian huutonsa. Niin huuda nyt, sokia raukka, ennen kuin Jesus menee sivuti ja koituu niin kauvas, ettei hän kuule enää sinun huutoas. Huuda nyt, sokia raukka, koska hän on vielä kuuluvissa, ennen kuin hän meidän kiittämättömyytemme tähden menee niin kauvas, ettei kuulu enää sokian raukan huuto. Jesus Davidin Poika, armahda sokian raukan päälle ja avaa hänen silmänsä, että hän sais näkönsä, ennen kuin ijankaikkinen sokeus lankee hänen päällensä! Kuule, sinä suuri silmäin tohtori, kaikkein sokiain raukkain huuto. Isä meidän, jne.

 

Tämän päivän pyhässä evankeliumissa on meille eteen pantu sekä luonnollinen että hengellinen sokeus. Ensiksi olit opetuslapset hengellisessä sokeudessa, koska se puhe Jesuksen kärsimisestä oli niin peitetty heiltä, ettei he ymmärtäneet siitä mitään. Toiseksi oli myös luonnollinen sokeus sillä miehellä, joka istui tien vieressä ja kerjäis. Seuraavaisesti siitä pitää meidän tällä pyhällä hetkellä puhuman luonnollisesta ja hengellisestä sokeudesta. Ensimmäinen tutkistelemus: mistäs luonnollinen sokeus on tullut, ja kuka sen saattaa parantaa ? Toinen tutkistelemus: mistäs hengellinen sokeus on tullut, ja kuka sen saattaa parantaa? Jesus Nazarenus, joka nyt on sivuti käymässä, auttakoon kaikki sokiat raukat, että he saisit näkönsä ennen kuin ijankaikkinen pimeys tulee heidän päällensä. Amen.

Ensiksi. Mistä luonnollinen sokeus tulee? Muutamat sokiat raukat kantavat Jumalan päälle, että hän on syy siihen, että muutamat syntyvät sokiana. Mutta opetuslapsilla oli se usko, että luonnollinen sokeus on yksi synnin rangaistus, vaikka he arvelit, kumpiko oli semmoisen hirmuisen synnin tehnyt, joko sen sokian raukan vanhemmat, eli se mies, joka oli sokiana syntynyt. Mutta Vapahtaja osotti heille, että tämä luonnollinen sokeus oli tullut sen tähden, että Jumalan kunnia ilmoitettaisiin. Ei kuitenkaan Vapahtaja ole kieltänyt, ettei sokeus tule synnistä ja perkeleestä, mutta hän sanoi ainoastans sen verran, ettei vanhemmat eikä se mies itse ole jonkun erinomaisen synnin tehnyt, josta tämä sokeus olis pitänyt seuraaman.

Mutta me puhumma nyt siitä luonnollisesta sokeudesta, joka on luonnollisen ihmisen järjessä, koska hänen pitää oleman niin sokia, ettei hän näe, mistä köyhyys ja vaivalloisuus tulee. Koska Jumala on antanut ihmisille terveen ruumiin ja täyden järjen, niin ymmärtää myös luonnollinen järki, joka ei ole peräti sokiaksi tullut, että kaikki ihmiset, jotka ovat täydellä järjellä luodut ja terveen ruumiin saaneet, pitäisit tuleman ominensa aikaan, jos he olisit lapsuudesta saakka oikein käyttäneet ruumiin ja sielun voimat. Mutta synti ja perkele eli lihan himot ja halut, joita yksi luonnollinen ihminen seuraa, ovat niin sekoittaneet sen luonnollisen ihmisen järjen, ettei hän ymmärrä, kuinka hänen pitää tuleman aikaan tässä maallisessa elämässä. Muutamat luulevat, että kuningas ja esivalta on syy siihen köyhyyteen, joka nyt on joka paikassa mailmassa. Muutamat taas arvelevat, että pappi on syy siihen köyhyyteen, joka on tässä seurakunnassa. Muutamat taas sanovat, että tämä heräys on matkaan saattanut tämän köyhyyden, koska heränneet rupeisit kulkemaan niin paljon kristillisyyden tähden, eikä pysy kotona ja tee työtä.

Mutta perkeleen päälle ei tohdi moni kantaa, että hän on tämän köyhyyden matkaan saattanut. Sillä muutamat köyhät sanovat, että Jumala teki meitä köyhäksi, ja muutamat ottavat itse syyn päällensä, mutta perkeleen päälle ei moni raski kantaa. Mutta minä luulen ja tiedän kanssa, että perkele se on tehnyt muutampia niin sokiaksi, että luonnollinen järki sekaantui lihan himoin ja haluin kautta, joita rietas on heissä ylös herättänyt ja vaikuttanut. Ja he itse, jotka ovat niitä perkeleen yllytyksiä seuranneet, muutamat juopumuksen kautta, muutamat huoruuden kautta, muutamat ylpeyden kautta, ovat köyhäksi tulleet. Muutampia on kunnian perkele tehnyt sokiaksi, koska he kunnian tähden ovat nuorempana raataneet ruumistansa ja pilanneet terveytensä. Semmoiset tulevat keski-iässä kivulloiseksi ja sanovat sitte: “Jumala otti meiltä terveyden.” Jumala onki soma kantamaan kaikkein synnit. Ja mitä perkele on tehnyt, sen edestä saapi Jumala kantaa syytä.

Kantakaat nyt Jumalan päälle, kaikki traasuperkeleet, ja sanokaat: “Jumala teki meitä köyhäksi.” Miksette sano: “Jumala teki meitä juomariksi. Jumala teki meitä huoraksi. Jumala teki meitä varkaaksi. Jumala teki meitä kivullisiksi. Jumala teki meitä sokiaksi, ettemme tuota ymmärtäneet, että juopumuksesta pitää seuraaman köyhyys ja kivullisuus. Emme ymmärtäneet, että huoruudesta pitää seuraaman köyhyys.” Kantakaat nyt Jumalan päälle, kaikki traasuperkeleet, ja sanokaat: “Jumala on syypää kaikkeen siihen köyhyyteen, joka meidän päällemme on tullut. Mutta perkele on viatoin.” Niin sanovat mailman herrat: “Ei perkele ole siihen syypää, mutta tämä villitys, joka on tehnyt maakuntaa hulluksi. Ja tuo kansan häiritsijä, joka on riisunut maakunnalta koreuden.” Minä luulen, että jos tämä heräys ei olis tullut, olis pian koko rnaakunta vajonnut viinatynnyrin sisälle.

Mutta kukas nyt aukaisee sokian raukan silmät, koska perkele on synnin kautta tehnyt muutampia niin sokiaksi, ettei he vielä ymmärrä, mistä köyhyys ja vaivalloisuus tulee? Joka on sokiaksi tullut, ei hänellä ole muuta neuvoa, kuin että hänen täytyy kerjätä. Mutta jos sokia raukka sais näkönsä, niin hän saattais mitämaks työtä tehdä, niin että hän tulis ominensa aikaan. Eikös ole Vapahtaja sanonut: “Etsikäät ensinnä Jumalan valtakunta ja hänen vanhurskauttans, niin kaikki nämät maalliset teille annetaan.” Mutta huoruuden perkele ja mailman rakkaus on tehnyt monta toisen kerran sokiaksi, niin että he tarvitsis huutaa: “Jesu, Davidin Poika, armahda meidän päällemme!” Sillä ei ainoastans pakanat seuraa lihan himoja, jotka panevat heitä ensinnä huoraamaan ja sitte naimaan tyhjän päälle, josta seuraa köyhyys, ja lapset saavat kärsiä nälkää ja alastomuutta vanhempain huoruuden tähden; niin kuin Herra sanoo Moseksen kautta, että lapset pitää kärsimän vanhempainsa huoruuden tähden.

Mutta myös heränneet, ja kukas tiesi myös kristityt, rupeisit matkimaan pakanain tapoja siinä paikassa, kussa heidän pitäis välttämän huoruuden himoja, ja sen kautta tulee nyt Kristuksen nimi pilkatuksi pakanain seassa. Eiköhän huoruuden perkele ole semmoisia toisen kerran sokiaksi tehnyt, ja paskantanut tunnon päälle? Ei suinkaan pääskyiset ole paskantaneet niiden silmiin, niin kuin he paskansit Tobian silmiin, josta hän tuli sokiaksi. Mutta juuri rietas on paskantanut niiden silmiin, ja sen kautta he tulit sokiaksi.

Huutakaat, sokiat raukat, ennen kuin Jesus Nazarenus menee sivuti, että te saisitte näkönne, ennen kuin ijankaikkinen sokeus tulee. Toinen tutkistelemus. Mistäs tulee hengellinen sokeus, ja kuka saattaa sen parantaa? Evankeliumissa on meille näytetty, kuinka sokiat opetuslapset olit, koska he olit peräti ymmärtämättömät siitä Jesuksen kärsimisestä, ettei he saattaneet ollenkaan ymmärtää Jesuksen sovintokuolemata tarpeelliseksi, joka nyt on pääasia meidän kristillisyydessämme. Mutta tämä hengellinen sokeus oli myös tullut perkeleestä, joka mailman rakkauden kautta oli niin pimittänyt heidän ymmärryksensä, ettei he saattaneet uskoa sen mahdolliseksi, että Jesuksen piti kärsimän ja kuoleman jumalattomain lastensa tähden. Ja vaikka kaikki profeetat ovat niin kirjoittaneet, että Kristuksen piti kaikkia näitä kärsimän ja sen jälkeen kunniaansa sisälle menemän, ei kuitenkaan opetuslapset sitä uskoneet, ennen kuin vasta jälkeen, kuin se oli tapahtunut. Eikä he vielä sittekään ymmärtäneet tätä sovintoasiata ennen, kuin hän ylösnousemisensa jälkeen avais heidän ymmärryksensä Raamatuita ymmärtämään.

Tässä nyt on kaikille suruttomille yksi esimerkki, kuinka sokia yksi luonnollinen ihminen on, koska kysymys tulee painavista pääkappaleista kristillisyydessä. Mutta ehkä suruttomat sanovat: “Kyllä me nyt tiedämme sen asian paremmin kuin opetuslapset”, mutta salattu on vielä Jesuksen sovintokuolema kaikille, jotka ei ole itse sydämessäns koetelleet tämän suuren salaisuuden, jonka myös enkelit halajavat nähdä; salattu on tämä asia kaikilta, jotka ei ole itse koetelleet, kuinka ihminen vanhurskautetaan Jesuksen sovintokuoleman kautta .Mutta kuinka sokia raukka näkee, mistä tie menee taivaaseen? Jos tämä asia oli salattu opetuslapsilta, jotka kuitenkin näit Jesuksen silmäinsä edessä joka päivä, kuinka paljota enemmän on se salattu niiltä, jotka ei ole nähneet häntä, ei Getsemanessa, eikä Golgatan mäellä? Mutta suruttomat sanovat kuitenki: “Kyllä me näemme itse kirjasta.” Mitäs te näette? Muutampia kirjavia priimuja. Se on kaikki. Muutoin te näette pyhän hengen viinaflaskussa. Ja armonmerkkiä te näette huoran perseessä. Voi, voi sokeat raukat! Mitä te näette! Koska rietas maalaa teidän silmäinne eteen kuvia, niin te näette perkeleen taivaassa ja Jumalan te näette helvetissä. Koska rietas on kääntänyt sokian raukan silmät nurin, niin hän katsoo jumalansa alimmaisessa taivaassa, joka antaa hänen juoda, kirota ja tapella, huorin tehdä ja varastaa. Ja jos kunnian rietas on varjellut muutampia fariseuksia julkisesta huoruudesta ja varkaudesta, niin hän sanoo: “Minä kiitän sinua Jumala, etten ole niin kuin muut ihmiset, ryöväri, väärä, huorintekijä, taikka niin kuin tämä publikaani.“ Ja koska se jumala, joka on alimmaisessa taivaassa, kääntää sokian raukan silmät nurin, silloin hän näkee kristillisyyden vääräksi. Kristityt muuttuvat pakanain silmissä villihengeksi, mutta juomarit, huorat, viinaporvarit ja kiroilijat tulevat rakkaaksi kristityksi. Näin on rietas kääntänyt fariseusten, kirjanoppineitten ja ylimmäisten pappein silmät nurin, ettei heidän pidä näkemän muuta kuin villitystä kristillisyydessä. He sanovat myös että jälkimäinen villitys tulee pahemmaksi kuin ensimmäinen, jos Kristus nousee ylös kuolleen uskon haudasta.

Mutta kyllä ovat vielä Jesuksen opetuslapset sokiat siinä, että he luulevat aina saavansa Jesuksen kanssa olla. He luulevat, ettei fariseukset, kirjanoppineet ja ylimmäiset papit tee Jesuksen kanssa niin kuin hän tämän päivän evankeliumissa ennustaa. Ei Jesuksen opetuslapset usko sitä, että perkeleen joukko tappaa heidän Vapahtajansa, vaan he luulevat, että he saavat aina nautita Jesuksen armollista läsnäolentoa maan päällä. Sen tähden on se puhe Jesuksen kuolemasta ja ylösnousemisesta niin peitetty, ettei he ymmärrä siitä mitään. Mutta jos Jesuksen opetuslapsilla ei olis niin suuri mailman rakkaus, joka tekee heitä sokiaksi, niin heidän täytyis uskoa, että ylimmäiset papit, kirjanoppineet ja fariseukset tappavat ja ristiinnaulitsevat Jesusta ja hänen opetuslapsiansa. Sillä niin on perkeleen lahkokunta ennen tehnyt profeettain kanssa, ja ei suinkaan lohikäärmeen luonto ole muuttunut entisestä, vaikka hän on muuttanut nahkansa. Niin kuin pohjattomuuden ruhtinas on ennen yllyttänyt koiriansa vihaamaan ja vainoomaan profeetaita, niin hän nytkin yllyttää koiriansa vihaamaan ja vainoomaan Jesusta ja hänen opetuslapsiansa.

Mutta Jesuksen opetuslapset ovat niin sokiat, ettei he usko sitä, vaan he luulevat, että he saavat aina nautita Jesuksen armollista varjelusta vielä ruumiinki puolesta. Mutta älkäät luulko, te Jesuksen opetuslapset, että te saatte niin rauhassa olla Jesuksen kanssa maan päällä, vaan uskokaat, että perkeleen hurtat niin tekevät Jesuksen kanssa, niin kuin Hän tämän päivän evankeliumissa on edellä sanonut: ”Ihmisen Poika ylönannetaan syntisten käsiin. Ja pilkataan ja häväistään ja syljetään, ja kuin he ovat hänen ruoskineet, tappavat he hänen.”

Olettakos te niin sokiat, te harvat sielut, jotka olette ulosvalitut Jesukselta levittämään Jumalan valtakuntaa, olettakos niin sokiat, ettette ymmärrä tätä Jesuksen puhetta? Se olis teille hyödyllinen, te Jesuksen opetuslapset, että te nyt uskoisitte todeksi, mitä Jesus on teille sanonut. Jos te uskoisitta sen, niin paremmin te pääsisitte mailmasta irti. Paremmin aukenisit silmät näkemään mailman turhuutta, ja perkeleen voimaa, ja taivaan iloa. Paremmin te saattaisitte valmistaa teitänne kuolemaan. Paremmin te saattaisitte kiittää Jumalan Poikaa, joka rakkaudesta teitä kohtaan on kuollut, ja on antanut teille semmoisen uskon voiman, että tekin saattaisitte ilolla ja riemulla kuolla Jesuksen nimen tähden.

Mutta ehkä te nyt oletta niin sokiat, ettette voi tuota käsittää, kuitenkin täytyy teidän uskoa, koska te näette sen. Ja silloin täytetään teidän sydämenne murheella. Kuitenkin pitää se ristiinnaulittu Herra Jesus antaman teille sen voiman, että te jaksaisitte itsekin antaa teidän henkenne Jesuksen tähden. Ja silloin pitää teidän veisaaman uutta virttä Sionin vuorella. Amen hallelujah! Kiitos ja kunnia olkoon Jumalan Karitsalle nyt ja ijankaikkisesti. Aamen.